/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Medisch Pedicure
home » Alg.voorwaarden

Algemene voorwaarden Pedicuresalon MIEKE te Bergeijk.

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicuresalon MIEKE en een cliënt waarop Pedicuresalon MIEKE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Medisch Pedicure MIEKE

Medisch pedicure Mieke zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de opdat moment bekende stand der wetenschap, medisch pedicure Mieke zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan medisch pedicure Mieke melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag medisch pedicure Mieke het gehele honorarium aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten te later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag medisch pedicure Mieke de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Medisch pedicure Mieke moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 

 

4. Betaling

Medisch pedicure Mieke vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

5. Personeel

Medisch pedicure Mieke heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers/invalkrachten, indien Pedicuresalon  Mieke  dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met een jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van Medisch pedicure Mieke niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Pedicuresalon Mieke.

 

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet medisch pedicure Mieke voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan medisch pedicure Mieke aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt   redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Medisch pedicure Mieke neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem of op een klantenkaart. Medisch pedicure Mieke behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medisch pedicure Mieke zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.   

 

7. Geheimhouding

Pedicuresalon Mieke is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Pedicuresalon Mieke verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid

Medisch pedicure Mieke is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Medisch pedicure Mieke is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.   Medische pedicure Mieke is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

9. Garantie

Medisch pedicure Mieke geeft de cliënt een week garantie (7 dagen) op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

- de cliënt andere producten dan door de Pedicuresalon Mieke geadviseerde heeft gebruikt.

- de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

- de cliënt  het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

- de cliënt  de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

10. Beschadiging of diefstal

Medisch pedicure Mieke heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Medisch pedicure Mieke meldt diefstal altijd bij de politie.

 

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Medisch pedicure Mieke. Medisch pedicure Mieke moet de klager binnen vijf werkdagen adeuaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Medisch pedicure Mieke de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Medisch pedicure Mieke en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.  

 

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen,  heeft Medisch pedicure Mieke het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Medisch pedicure Mieke en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.  Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het  tot stand komen van de overeenkomst.

 

14. Wet Wkkgz

Vanaf 1 januari 2017 zijn wij verplicht aan een meldcode voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld/kindermishandeling.

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode.